Do czego może się przydać statystyka

Statystka jest nauką polegającą na badaniu danych zgromadzonych wcześniej na temat pewnych zjawisk występujących masowo, w celu ustalenia zachodzących między nimi zależności, częstotliwości występowania, rozwoju, czy powszechności występowania tych zjawisk. Z tego powodu dziedzina ta znajduje zastosowanie w wielu gałęziach nauki i życia, nie tylko związanych z matematyką, z którą się głównie kojarzy.

matematyka statystyka

Zasady rządzące statystką odkryto już w starożytności i wtedy też zaczęto ją praktycznie stosować. Wówczas służyła głównie do prowadzenia spisów ludności oraz poznawania tendencji jakie panują w społeczeństwie w zakresie funkcjonowania władzy. Uzyskane w ten sposób dane pozwalały na lepsze zarządzanie państwem, a także podejmowanie lepszych decyzji. Do tej pory statystyka ma podobne przeznaczenie, używa się jej do prowadzenia rozmaitych spisów, np. spisu ludności, czy też badania nastrojów społecznych w związku z określonym zjawiskiem, np. wyborami parlamentarnymi, czy jakąś ważną kwestią społeczną. Tym samym znajduje szerokie zastosowanie w demografii, czyli nauce o społeczności ludzkiej, jej powstawaniu, rozwoju, strukturze, przyroście naturalnym czy rozmieszczeniu przestrzennym.

Statystyką posługują się również osoby zajmujące się ekonometrią, będącą nauką pomocniczą ekonomii, która bada związki zachodzące między zjawiskami a zamiennymi ekonomicznymi. Celem ekonometrii jest przede wszystkim analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie zachodzących w ekonomii procesów czy właściwe nimi sterowanie. Zebranie odpowiedniej ilości danych i ich wnikliwa analiza pozwala na poznanie związków przyczynowo – skutkowych między konkretnymi decyzjami a wynikami ekonomicznymi, co w ujęciu globalnym stanowi potężne narzędzie niezbędne do zarządzania poszczególnymi gospodarkami.

Statystyką posługuje się również biometria, która zajmuje się badaniem zmienności organizmów. Wyniki badań opracowuje się z użyciem metod statystycznych, a następnie wykorzystuje w innych naukach, np. antropologii, fizjologii, medycynie, genetyce czy paleontologii.

Psychometria to kolejna dziedzina czerpiąca z rozwiązań statystycznych, w celu badania, zarówno w teorii jak i w praktyce, stosowania testów psychologicznych. Dzięki statystyce możliwe jest m.in. modyfikowanie i udoskonalanie narzędzi badawczych.

Innymi naukami posługującymi się statystyką są np. fizyka statystyczna, termodynamika statystyczna, socjologia statystyczna czy statystka gospodarcza. Innymi słowy statystyka przyda się wszędzie tam, gdzie analiza danych o konkretnych zjawiskach może przyczynić się do poprawy funkcjonowania danej dziedziny.